Naslovnica Lokalne Teme Negativno Visoko Ekskluzivno: ...

Ekskluzivno: Objavljujemo dokument iz kojeg se vidi kako vlast odbija zahtjev za izdavanje saglasnosti za izgradnju džamije u Lukama

1966
PODIJELI

Laž i manipulacija su dvije osnovne karakteristike političkog života Visokog u posljednjih sedam godina. To su dva temelja na kojima se zasniva obmanjivanje i funkcionisanje kompletne zajednice u koju su se savršeno uklopili sljedbenici režima, sluge i mazohisti koji imaju lični interes u takvoj društvenoj zbilji.

Pisali smo ranije o temi zabranjivanja izgradnje džamije u Lukama od strane vlasti. O tome se diskutovalo i razgovaralo na Izvršnom odboru Medžlisa Islamske zajednice Visoko, svi članovi Medžlisa osim jednog koji nije bio prisutan su osudili takvo ponašanje vlasti i uložili žalbu Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK. Međutim laž, manipulacija i obmana nakon našeg objavljenog teksta opet su iskorišteni kao isprobano oružje za vladanje neukim masama.

Pitanje je zašto u cijeloj situaciji šuti Medžlis Islamske zajednice, kakav su interes našli članovi Izvršnog odbora, čega se i koga boje!? Zašto se ne obrate javnosti zvanično i ne reaguju na brutalne laži adresirane na njihov račun. Zašto je naš izvor informacije o svemu ovome u Sarajevu, a ne u Visokom!? Pa zar upravo oni ne bi u svjetlu vjere koju predstavljaju trebali biti primjer da je istina samo jedna i da sa aspekta vjere nema prostora za laž, manipulaciju i obmanu!?

Pojednostavit ćemo stvari rukovođeni onom starom narodnom: “Ako laže koza ne laže rog” i tim povodom objavljujemo zvanični dokument iz kojeg se jasno vidi šta je istina, a šta laž i pokušaj obmane javnosti.

Datum: 12.04.2017.godine

Služba za urbanizan, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Visoko, rješavajući po zahtjevu Medžlis IZ Visoko, iz Visokog da se izda urbanistička saglasnost za izgradnju Džamijskog kompleksa “Džamija Visoko Luke”, u Visokom, Naselje Luke, a na osnovu Člana 69. Stav 1 Zakona o prostornom uređenju i građenju i Člana 200. Zakona o upravnom postupku donosi:

R J E Š E NJ E

  1. ODBIJA SE ZAHTJEV Medžlisa IZ Visoko za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju Džamijskog kompleksa “Džamija Visoko – Luke”, ukupnih dimenzija 19,37 metara + 10,80 metara (22,17m + 10,11m) X 12,90 metara + 4,85 metara (13,97 metara + 7,8 metara), spratnosti Sut+P+1, na zemljištu oznaćenom kao k.č.br. 1449/2 K.O. Visoko u Visokom, Naselje Luke.
  2. Sastavni dio ovog Rješenja je Stručno mišljenje broj: 03/1-23-2-264/16 od 03.04.2017.godine.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Medžlis IZ Visoko, iz Visokog, obratio se ovoj Službi zahtjevom da se izda urbanistička saglasnost za izgradnju Džamijskog kompleksa “Džamija Visoko – Luke”, u Visokom, Naselje Luke, na mjestu pobliže opisanom u dispozitivu.

Podnosilac je uz zahtjev priložio:

  • Kopiju katastarskog plana predmetnog zemljišta;
  • Zemljišnoknjižni izvadak br.041-0-NAR-16-014 845 od 04.08.2016.godine;
  • Idejni projekat broj:06-06/16 od 06.10.2016.godine, urađen od AR.CH d.o.o Sarajevo.

U postupku po ovoj upravnoj stvari imenovan je Stručni tim, Rješenjem broj: 03/1-23-2-264/16 od 02.09.2016.godine, donesena od Službe za urbanizam stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina, Općine Visoko i Rješenjem o izmjeni Rješenja o imenovanju Stručnog tima, broj:03/1-23-2-264/16 od 29.11.2016.godine, doneseno od iste Službe, te je data Stručna ocjena broj: 03/1-23-2-264/16 od 06.12.2016.godine.

Dana 21.09.2016.godine izvršen je uviđaj na licu mjesta i sačinjen zapisnik, uz prisustvo predstavnika podnosioca zahtjeva.

U daljem postupku doneseno je Stručno mišljenje broj 03/1-23-2-264/16 od 03.04.2017.godine na osnovu kojeg je utvrđeno:

  • Lokalitet se nalazi prema Urbanističkom planu za urbano područje Visoko za period od 2016. do 2034.godine u urbanom i građevinskom zemljištu u centralnoj zoni Centar3, u kojoj je propisana izrada provedbenih planova;
  • Pristup objektu za suteren u kojem se nalazi garaža i poslovni prostori bi bio dijelom iz ul.VIII na k.č.br 4308 (SIZ komunalnih djelatnosti Visoko), a dijelom bi pristup bio preko parcele označene kao k.č.br 1220/2 K.O Visoko (Općina Visoko), a pristup prizemlju – kolski i pješački bi bio iz ul.Branilaca, a preko parcela na k.č br. 1449/1 i k.č br. 1448/1 K.O Visoko, vlasništvo Općina Visoko. Na osnovu navedenog utvrđeno je da ne postoji pristup objektu.

S obzirom na izloženo, a u smislu Člana 69. Stav 1. i Člana 64. Zakona o prostornom uređenju i građenju i odredbi Člana 9. Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Visoko za period od 2016. do 2034. odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog Rješenja dopuštena je žalba Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK Zenica, u roku od 15 dana od dana dostavljanja. Žalba se podnosi neposredno ovoj Službi u pisanom obliku ili se šalje preporučeno poštom.

Na žalbu se plaća kantonalna adminisrativna taksa u iznosu od 10,00KM, u korist budžeza ZDK, Transakcijski račun 130000100000001672; Vrsta prihoda:722121;Šifra općine: 098; Budžetska organizacija 1901001.

Kada zdrav razum vidi ovo Rješenje i kada ga uporedi sa onim što zvanična vlast iznosi kao laži putem svog privatnog medija finansiranog iz javnog proračuna postavlja se niz pitanja.

Kome se vlast i zašto pravda izuzev ako opet ne manipuliše javnošću?

Zašto je Medžlis IZ Visoko čekao urbanističku saglasnost 8 mjeseci (05.08.2016. predat zahtjev)

Zašto je stručno mišljenje došlo tek uz Rješenje o odbijanju zahtjeva (12.04.2017.godine)?

Ako je još 1999.godine, kada zemljište nije bilo u vlasništvu Medžlisa, izdata urbanistička saglasnost od iste ove Službe i čak iste osobe, zašto je sad sporna?

Ako je sve to objavljeno u Službenim novinama 1999.godine otkud da je sad odjednom problem?

Zašto se vlast nije udostojila da nađe vremena i primi vakifa koji obezbjeđuje sredstva za izgradnju džamije, a koji se u dva navrata najavljivao kod načelnice Općine i nije primljen? Radi se o vakifu koji je već obezbjedio sredstva za renoviranje džamije “Saračica” i uređenje enterijera u džamiji “Tabhana”.

U najkrećem, kome to smeta džamija u Lukama i zašto vlast pravi probleme u izgradnji iste izuzev ukoliko ne želi ispolitizirati i ovu priču, poentirati na njoj i preko džamije u Lukama graditi poziciju za preuzimanjem Medžlisa IZ Visoko tačnije pozicija glavnog imama (koji iduće godine ide u penziju) i predsjednika Medžlisa.

I pitanje svih pitanja. Zašto Medžlis o svemu ovome zvanično šuti i iz kojih interesa kada svi znamo da razlog nije 1,5 metara pristupnog puta. Zar se nisu dovoljno opekli sa onim sramnim kreditima i hodžama iz afere “Mušinbegović”.

 

Komentari

komentara

Visoko.co.ba pratite na ANDROID i IOS aplikacijama, kao i na društvenim mrežama FACEBOOK i TWITTER.