Naslovnica Lokalne Teme Politika Na 20. redovn...

Na 20. redovnoj sjednici Predstavničkog doma FBiH, Jasmina Zubić, postavila tri poslanička pitanja i jednu inicijativu

254
PODIJELI

Na 20. sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH koja je održana 25.04.2017. godine, zastupnica SDP-a, Jasmina Zubić, je postavila nekoliko poslaničkih pitanja koja prenosimo u cjelosti:

  1. Pitanje upućeno Premijeru Federacije gosp. Novaliću

Zašto do danas nisu usvojeni kriteriji za utvrđivanje stepena finalizacije gotovih proizvoda vezano za prioritet kod isporuke sirovine (drveta) i rokove plaćanja koje je pripremila stručna grupa Privredne komore Fed BiH. i polovinom 2016 godine dostavila Premijeru gosp. Fadilu Novaliću?
Prerađivaći drveta imaju veliki problem sa snabdijevanjem sirovinom, a istovremeno se sirovina izvozi. Da su usvojeni kriteriji, ne bismo došli u stuaciju da Grupacija šumarstva i drvne industrije predlaže uvođenje taksi na izvoz sirovine.

30.01.2017. god. Privredna komora je uputila pismo Premijeru Federacije kojim još jednom aktuelizira ovu problematiku.

  1. Pitanje upućeno Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

U kojoj fazi je realizacija inicijative Grupacije šumarstva i drvne industrije Privredne komore Fed. BiH koja je upućena 30.01.2017. godine na adresu nadležnog Ministarstva, a kojom se inicira uvođenje taksi na izvoz trupaca i rezane građe, uz obrazloženje da drvna industrija ima suficit u robnoj razmjeni, da su namještaj iz BiH i drugi finalni proizvodi prepoznatljivi na ino tržištu, te da je neophodno iznaći mogućnost da se sirovina usmjeri ka prerađivaćima drveta i da se na taj način poveća konkurentnost naših proizvoda?

3.Pitanje upućeno: Predsjedavajućem Doma parlamenta, Predsjedavajućoj Doma naroda, Premijeru Federacije i Komisijama za ravnopravnost spolova oba Doma Federalnog parlamenta

U kojoj fazi je realizacija inicijative za uvođenje kriterija za odabir članica i članova u savjetodavna tijela i komisije na svim nivoima vlasti kada je u pitanju romska populacija, posebno poštujući jednakopravnost žena u skladu sa važećim zakonskim propisima koji garantuju jednakost žena na svim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti.

Obrazloženje:
Neformalna ženska romska mreža “Uspjeh” 31.01. uputila je zahtjev na gore navedene adrese kojim traži da se utvrde jasni kriteriji jer je nedavno izvršen izbor članova Vijeća nacionalnih manjina, te iz reda romske populacije nije izabrana ni jedna žena, pri čemu je prekršen Zakon o ravnopravnosti spolova kao i Zakon o Zabrani diskriminacije.

Jasmina Zubić je na istoj sjednici uputila i narednu inicijativu, i tražila da Zastupnički dom podrži istu, koju vam također, prenosimo u cjelosti:

PREDMET: Inicijativa za uspostavljanje Kancelarije za nadzor i akreditaciju ovjerilaca

Na osnovu člana 11. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije pokrećem inicijativu:

Da se na nivou BiH uspostavi Kancelarija za nadzor i akreditaciju ovjerilaca kao tijelo čije je uspostavljanje propisano Zakonom o elektronskom potpisu (Sl. gl. BiH br: 91/06) što je uslov za početak primjene novog Zakona o carinskoj politici.

Inicijativu uputiti Savjetu ministara BiH.

Obrazloženje:

Uslov za primjenu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH je završetak započetih novih carinskih informacionih sistema neophodnih za potpunu podršku primjene novih carinskih propisa i obradu elektronskih (bespapirnih) carinskih deklaracija (na kojima se i zasnivaju novi carinski propisi) kako za elektronski provozni postupak, tako i za sve uvozne i izvozne carinske postupke. Za primjenu novih carinskih propisa, odnosno za podnošene, prihvatanje i obradu carinskih deklaracija za elektronski postupak provoza, te carinskih deklaracija za uvozne i izvozne carinske postupke prema tim propisima neophodan je elektronski potpis. Uprava za indirektno oporezivanje je obavila odgovarajuće informativno – tehničke pripreme, ali implementacija i primjena elektronskog potpisa nije moguća sve dok se ne ispune propisani uslovi koji su potrebni za primjenu elektronskog potpisa i upotrebu elektronskog dokumenta. Stoga je neophodno na nivou BiH uspostaviti Kancelariju za nadzor i akreditaciju ovjerilaca, kao tijelo čije je uspostavljanje propisano Zakonom o elektronskom potpisu (Sl. Gl. BiH br: 91/06) što je uslov za početak primjene tog Zakona, te stvaranje uslova za obavljanje djelatnosti ovjerilaca, odnosno certifikovanih tijela za vršenje usluga izdavanja kvalifkovanih potvrda u skladu sa propisima koji regulišu elektronski potpis. Dakle, nakon ispunjena navedenih uslova za primjenu elektronskog potpisa steći će se uslovi za korištenje elektronskog provoznog postupka i elektronskih carinskih deklaracija sa pravnom snagom elektronskog dokumenta, odnosno primjena novih carinskih propisa, a što smo se obavezali osigurati Tačkom 9. Reformske agende za BiH za period 2015-2018 (˝Osiguraćemo provođenje novog Zakona o carinskoj politici koji će pojednostaviti carinsku obradu i smanjiti administrativne zahtjeve, čime će se olakšati trgovina“).

 Napomena:

 Novi Zakon o carinskoj politici BiH usvojen je 21. jula 2015. i objavljen u  Sl. gl. BiH br: 58/15 a članovima 208. i 276. propisano je da provedbene propise donosi Savjet ministara BiH na prijedlog Upravnog odbora UIO u roku od 6 mjeseci od dana objavljivanja. Obzirom da se radi o važnom Zakonu i obavezama preuzetim Reformskom agendom, tražim da se Zastupnički dom izjasni o podnesenoj inicijativi.”

“Nažalost, inicijativa je podržana sa 24 glasa, ali sam ja tražila da se u moje ime uputi Vijeću ministara na realizaciju. Žao mi je što većina poslanika nije razumjela da je realizacija ove inicijative uslov da naše robe na evropskom tržitu budu konkurentne i da ih prati elektronski dokument i da je uspostavljanje Kancelarije za nadzor i akreditaciju ovjerilaca  jedan od uslova početka primjene Novog zakona o carinskoj politici koji je usvojen sredinom 2015. godine i na kraju jedan od uslova na koje smo se obavezali Reformskom agendom.”, rekla je Jasmina Zubić za Visoko.co.ba.

Komentari

komentara

Visoko.co.ba pratite na ANDROID i IOS aplikacijama, kao i na društvenim mrežama FACEBOOK i TWITTER.