JP ‘Visoko Ekoenergija’: Javni poziv za izbor korisnika subvencija za nove priključke na gasnu mrežu

218
Ilustracija
Ilustracija

U cilju smanjenja aerozagađenja na području grada Visoko i stimulisanja građana da koriste prirodni gas, a na osnovu Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava u svrhu realizacije projekta „Čišći zrak u Gradu Visoko“, između ugovorenih strana Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko

MARKETING

  JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko raspisuje

JAVNI POZIV

Za izbor korisnika subvencioniranja troškova izgradnje novih priključaka (do 50 kW) na postojeću distributivnu gasnu mrežu, u kompletnom iznosu

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva i utvrđivanje rang liste za subvencioniranje troškova izgradnje novih priključaka (do 50kW) na distributivnu gasnu mrežu. Glavni cilj provođenja ovog projekta je ekološki način grijanja u 134 domaćinstva na području Grada Visoko subvencioniranjem priključaka na gas za stambene objekate do kojih je dovedena distributivna gasna mreža.

II USLOVI ZA SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA IZGRADNJE NOVIH PRIKLJUČAKA

Planirana je izgradnja novih priključaka na gas za:

 1. a) Individualne stambene objekte koji imaju doveden gas do objekata,
 2. b) Stambene jedinice u objektima kolektivnog stanovanja gdje postoji priključak na gas,

Zainteresovani korisnici pod a) i b) moraju ispunjavati slijedeće uslove:

 1. Da nisu korisnici JP „Visoko Ekoenergije“ d.o.o. Visoko (da nisu vlasnici priključka na distributivnoj gasnoj mreži);
 2. Posjedovanje pismene informacije o mogućnosti priključenja izdate od strane JP „Visoko Ekoenergije“ d.o.o. Visoko, iz koje se vidi da mogućnost priključenja postoji.

III KRITERIJI ZA BODOVANJE

Javnim pozivom je planirano subvencioniranje 134 nova korisnika.

Za blagovremeno pristigle prijave aplikanata koji ispunjavaju osnovni uslov za mogućnost priključenja, kriteriji za određivanje broja bodova i utvrđivanje reda prvenstva korisnika subvencije na rang listi su:

 1. Aplikanti koji pripadaju boračkoj populaciji i to: porodice šehida/poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci i nosioci najvećih ratnih priznanja………………. 20 bodova
 2. Mladi bračni parovi do trideset (30) godina…………………………………………………15 bodova
 3. Samohrani roditelj ..……….…………………………………………………….…………. 15 bodova
 4. Osobe sa invaliditetom …….………………………………………………………..……. 15 bodova
 5. Domaćinstva sa djetetom sa posebnim potrebama…………………..……………… 15 bodova
 6. Nosilac domaćinstva – nezaposlena osoba…………………………………..………… 15 bodova
 7. Nosilac domaćinstva – penzioner……………………………………………………..……. 15 bodova
 8. Svi ostali nosioci domaćinstva koji ispunjavaju opće uslove………..………….… 8 bodova

Dodatni bodovi:

 1. Prelazak sa čvrstog goriva (ugalj) na prirodni gas………………………………………. 6 bodova

IV DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA JAVNI POZIV

 Kandidati su dužni, dostaviti uredne dokaze da ispunjavaju uslove iz tačke II Javnog poziva i dokaze za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz tačke III Javnog poziva, i to:

 1. Zahtjev koji sadrži adresu stanovanja, tačno navedenu katastarsku česticu, katastrasku općinu i kontakt telefon;
 2. Ovjerena pismena izjava da aplikant nije korisnik JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko;
 3. Informacija o mogućnosti priključenja izdata od strane JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko u originalu ili ovjerenoj kopiji;
 4. Jedan od dokaza za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz tačke III, za redoslijed kakav je naveden u tački  III:
 5. Uvjerenje izdato od nadležne službe da aplikant pripada boračkoj populaciji i to: porodici šehida/poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci ili nosioci najvećih ratnih priznanja i Kućna lista kao dokaz, original ili ovjerena kopija;
 6. Izvod iz matične knjige vjenčanih i Kućna lista kao dokaz, original ili ovjerena kopija;
 7. Kućna lista kao dokaz da je kandidat samohrani roditelj, original ili ovjerena kopija, ne starija od trideset (30) dana;
 8. Rješenje o invalidnosti kao dokaz da je kandidat osoba sa invaliditetom, original ili ovjerena kopija, ne starije od trideset (30) dana i Kućna lista kao dokaz, original ili ovjerena kopija;
 9. Rješenje o kategorizaciji djeteta sa posebnim potrebama kao člana domaćinstva i Kućna lista kao dokaz, original ili ovjerena kopija.
 10. Potvrda od Biroa za zapošljavanje kao dokaz da je nosilac domaćinstva nezaposlena osoba, u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starija od trideset (30) dana i Kućna lista kao dokaz, original ili ovjerena kopija ;
 11. Ček od penzije kao dokaz da je nosilac domaćinstva penzioner, original ili ovjerena kopija, ne stariji od trideset (30) dana i Kućna lista kao dokaz, original ili ovjerena kopija;
 12. Kućna lista kao dokaz, original ili ovjerena kopija.

Za dodatne bodove:

 1. Ovjerena pismena izjava da je aplikant u prethodnom periodu koristio čvrsto gorivo (ugalj) za zagrijavanje.

Kućna lista kao dokaz, original ili ovjerena kopija ne smije biti starija od trideset (30) dana.

Uslov za sklapanje Ugovora sa aplikantima sa utvrđene rang liste, zaključno sa rednim brojem 134. je:

 • U roku mjesec dana od dana objavljivanja rang liste dostaviti Projekat unutrašnje gasne instalacije ovjeren od strane JP „Visoko Ekoenergije“ d.o.o. Visoko;

Ukoliko aplikant ne dostavi Projekat unutrašnje gasne instalacije ovjeren od strane JP „Visoko Ekoenergije“ d.o.o. Visoko u roku od mjesec dana, poziva se sljedeći sa liste.

Da bi Ugovor postao pravosnažan, potrebno je da se u roku od tri (3) mjeseca izvede unutrašnja gasna instalacija, a potom i pusti u funkciju.

Ukoliko se prethodno, iz gore navedenog pasusa, ne zadovolji, aplikant gubi pravo na subvencioniranje priključka.

Aplikant ima pravo na subvenciju jednog priključka za jednu stambenu jedinicu koja je u njegovom vlasništvu.

Sa Kućne liste može biti prijavljen samo jedan aplikant (nosilac domaćinstva).

Prednost za subvencioniranje ima aplikant sa većim brojem bodova na Javnom pozivu.

Zahtjevi se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko, na adresu: Kakanjska br.4, 71 300 Visoko

Na kovertu posebno staviti oznaku „Prijava na Javni poziv za izbor korisnika subvencije troškova izgradnje novih priključaka – NE OTVARATI“.

Javni poziv ostaje otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja.

Zahtjeve koji su neblagovremeni i koji ne ispunjavaju uslove iz tačke II i tačke IV Javnog poziva, Komisija će odbaciti kao nepotpune.

Nacrt rang liste Komisija objavljuje na oglasnoj ploči JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko i na web stranici JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko. Na Nacrt rang liste kandidat može Komisiji uložiti prigovor uz odgovarajući dokaz u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja.

Nakon razmatranja eventualnih prigovora konačna rang lista će biti objavljena osmi (8) dan od dana objavljivanja Nacrta rang liste na oglasnoj ploči JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko i na web stranici JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko.

Obrasci potrebni za apliciranje na javni poziv

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.