Kurtović: Za prava iz radnih odnosa Sindikat članstvu nudi besplatnu zaštitu

168

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika FBiH Samir Kurtović ističe da su u vanrednim stanjima, kao i u redovnim uslovima, poslodavac i radnik u obavezi primjene svih važećih zakonskih propisa u vezi radnih odnosa i kolektivnog ugovora, kao i poštivanja mjera samoizolacije i socijalne distance koji nalažu nadležne vlade i krizni štabovi te izdata rješenja sanitarnih inspektora iz kojih dalje proizlaze i sankcije određene krivičnim zakonom.

MARKETING

– Poslodavci moraju biti svjesni situacije da je radnik dužan poštivati i pridržavati se svih sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu sa zakonskim propisima koji, između ostaloga, regulišu obavezu postupanja radnika u cilju zaštite od zaraznih bolesti, da pri tome vodi računa o svojoj i sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih radnika. Odredbama Zakona o radu kao i Kolektivnim ugovorom propisani su načini i uslovi kojih se moraju pridržavati i poslodavci i radnici – ističe.

Kurtović navodi da je, ako je radniku neko pravo iz radnog odnosa povrijeđeno, prvi korak prema ostvarivanju tog prava, da podnose zahtjev za zaštitu prava poslodavcu da bi (u slučaju negativnog odgovora) svoje pravo mogao ostvariti sudskim putem, vodeći računa o rokovima.

– Za zaštitu prava iz radnih odnosa, Sindikat svom članstvu nudi besplatnu pravnu zaštitu. Apelujem članstvu, državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama, da se obrate Sindikatu ako dođe do povrede prava iz radnih odnosa, te da oni koji nisu članovi Sindikata, a trebaju besplatnu pravnu zaštitu pristupe u članstvo Sindikata – naglasio je.

Savez sindikata kojeg čine svi granski sindikati FBiH, zajedno s Vladom FBiH i Udruženjem poslodavaca, trebalo bi da ‘što prije, kao socijalni partneri, dogovore preventivne mjere kao i načine postupanja vezano za zaštitu prava radnika da bi spriječili masovno otpuštanje, kao i pomoć poslodavcima određenih paket mjera koji se jedino može postići kroz socijalni dijalog više strana’.

Što se tiče utjecaja COVID-19 virusa na uređenje radnih odnosa, Kurtović naglašava ‘da nema značaj u smislu zaštite prava radnika jer su poslodavci dužni da osiguraju radniku da radi na siguran i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u ovoj situaciji na isti način kao i u redovnim uslovima, te poštivaju institute propisane zakonom, posebno preraspodjela radnog vremena, institute godišnjeg odmora, plaćenog i/ili neplaćenog odsustva propisanih Zakonom o radu’.

– Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije kriv (viša sila, privremeni zastoj u proizvodnji…) u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu – navodi.

Podsjeća da Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća uređuje sistem zaštite i spašavanja ljudi, biljnog i životinjskog svijeta, materijalnih, kulturnih i drugih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH.

– Razvoj ekonomije u doba COVID-19 ovisi od procjena toka pandemije. U ovakvoj situaciji trebalo bi prije svega, osigurati stabilnost javnih finansija. Neke od mjera su da Vijeće ministara intervenira i postigne dogovor za kreditiranje s MMF-om, EBRD-om, EU, kao i finansiranje iz IPA grantova da bi imali informaciju na koji iznos možemo računati iz vanjskog sektora, iznaći načine da se izvrše izmjene Zakona o akcizama i/ili Zakona o porezu na dohodak, te da ekonomska struka da maksimalan doprinos pri rješavanju u ovakvim kriznim vremenima.

Potrebno je da se javna potrošnja ograniči, u smislu da je potrebno donijeti rebalans budžeta na svim nivoima, koji će kapacitirati nabavke planirane u budžetskoj godini i sigurno doprinijeti uštedama, koji će se refleksirati na stabilnost privrede i ekonomije naše države.

Sad je neophodno da krizni menadžeri upravljaju situacijom, da kriznim štabovima upravljaju najkompetentniji i oni koji rade u interesu građana, da epidemiološki grafikoni pokažu što manji broj umrlih u našoj državi, a istovremeno očuvamo stabilnost javnih finansija i sanaciju privrede – navodi se.

U državnoj aministraciji treba, ističe Kurtović, napraviti razliku ‘onih koji imaju 5.000, 6.000 i 7.000 KM platu i onih koji imaju od 700 do 1.300 KM platu i većina ima kredit’.

– Ako imaju kredit ko im garantuje da ga mogu plaćati. Kad ga i plate, ostatak plate im ostaje za režija i hranu.
Neophodan je program ekonomskih mjera, s jasno određenim mehanizmima, apelujem građanima i radnicima da poštuju sve mjere nadležnih organa prvenstevo na zaštiti njihovog zdravlja – navodi u saopćenju Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

 

Visoko.co.ba/federalna.ba

Komentari

komentara