Obavijest o deratizaciji

591

Na temelju Naredbe  Ministarstva zdravstva ZE DO kantona broj 11-37-10198-1/15 od 03.06.2015. godine o  provođenju preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije (proljetna faza) na području ZE-DO kantona akcija sistematske deratizacije  u Visokom će biti izvedena u periodu od 12.06.2015.-15.06.2015.

MARKETING

Deratizaciju organizuje  i sprovodi Kantonalni zavod za javno zdravstvo ZE DO kantona.

Deratizacija će se izvoditi sa antikoagulantnim rodenticidima druge generacije visokog učinka.

Cilj ove akcije je smanjenje broja glodara na biološki podnošljiv nivo za održavanje povoljne epidemiološke situacije na Kantonu.

Deratizacija se sprovodi postavljanjem trovne mase na javne površine, obale rijeka, u kanalizacione šahtove, zajedničke prostorije stambenih zgrada, deponije čvrstih otpadaka, ugostiteljske, trgovačke, skladišne i privredne objekte, obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte.

Deratizacija se sprovodi savremenim i efikasnim sredstvima za uništavanje glodara, a postavljeni su mamci u kutijama označenim sa oznakom OTROV, pa apelujemo na građanstvo da otrove ne diraju i ne pomjeraju sa postavljenih lokacija.

Pozivamo sve subjekte na saradnju pri izvođenju preventivne akcije, kako bi bila provedena što kvalitetnije, te kako bi na taj način postigli očekivani efekat na epidemiološku situaciju na našem Kantonu i time zaštitili zdravlje stanovništva.

Komentari

komentara