Odobren novi rok za verifikaciju računa starih deviznih štediša

50

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je predloženu izmjenu Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH, kojom se treba utvrditi novi datum kao krajnji rok za verifikaciju računa stare devizne štednje.

Time se stvaraju uvjeti za propisivanje novog roka za verifikaciju potraživanja „starih deviznih štediša“ najkasnije do 31. decembra 2022. godine.

Da bi ova izmjena stupila na snagu potrebno je da je odobri i Dom naroda Parlamenta FBiH.

Novi zakon o građevinskom zemljištu u FBiH upućen u javnu raspravu od 60 dana

Nacrt novog zakona o građevinskom zemljištu upućen je u javnu raspravu od 60 dana, nakon što je danas odobren na sjednici Predstavničkog doma, a ranije i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

– Zakon je neophodno donijeti na području Federacije BiH zbog usklađivanja sa Zakonom o stvarnim pravima i Odluke Ustavnog suda FBiH – rekao je poslanicima direktor Federalnog uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović.

Trenutno je na snazi Zakon o građevinskom zemljištu koji nikada nije izmijenjen od 2003. godine, pa je ostao u izvornom obliku, kako ga je formulirao visoki predstavnik u BiH.

– U međuvremenu je naše društvo prošlo kroz intenzivne promjene po pitanju nekretnina i oblasti stvarnih prava uopće. Zakon o građevinskom zemljištu FBiH za razliku od 12 drugih propisa u oblasti stvarnog i imovinskog prava sa početkom primjene Zakona o stvarnim pravima nije prestao važiti, ali je veći dio njegovih odredbi praktično stavljen izvan snage jer su u koliziji sa odredbama Zakona o stvarnim pravima i protivne načelima jednovrsnosti vlasništva i pravnog jedinstva nekretnine – rekao je Obradović.

Početkom 2014. godine počeo se primjenjivati Zakon o stvarnim pravima, kojim se nakon dugo vremena oblast stvarnih prava vraća srednjeevropskoj tradiciji.

To znači da se “uvodi načelo jednovrsnosti vlasništva, jednakosti svih titulara, odnosno nositelja prava vlasništva i načelo jedinstva nekretnine, te se propisuje opća vlasnička transformacija nekadašnjeg društvenog vlasništva, odnosno njegovih derivativa (pravo upravljanja, raspolaganja, korištenja)

Drugi razlog za donošenje novog zakona je, kako kaže, odluka Ustavnog suda Federacije BiH kojom je utvrđeno da odredbe koje se tiču naknade za korištenje građevinskog zemljišta tzv. trajne rente, nisu sukladne Ustavu Federacije BiH.

Kroz sedam poglavlja novog zakona o građevinskom zemljištu normira se pojam i definicija građevnog zemljišta, uređuje raspolaganje i upis građevnog zemljišta u javne registre, zaštita prava na građevnom zemljištu, način određivanja građevnog zemljišta, reguliraju prava i parcelacija građevnog zemljišta.

Također, propisuju se naknade koje se plaćaju prilikom korištenja građevnog zemljišta, definiraju prava i obveze jedinica lokalne samouprave i vlasnika jednih spram drugih kada je u pitanju planska izgradnja i privođenje građevnog zemljišta trajnoj namjeni.

Podržano uvođenje ekstra poreza u djelatnosti istraživanja nafte i plina

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH podržao je donošenje zakona o porezu na ugljovodonike u FBiH s ciljem da se uvede ekstra porez od 30 posto u djelatnosti istraživanja nafte i plina.

– Ova djelatnost je uvedena u Federaciji kroz Zakon o istraživanju nafte i plina koji je usvojen u 2013. godini. Naš opšti Zakon o porezu na dobit koji iznosi 10 posto predstavlja izuzetno nizak nivo podjele fiskalnog tereta, odnosno profita koji se ostvari iz ove djelatnosti. Iz tog razloga je uveden ekstra porez na ovu djelatnost, da bi Federacija učestvovala u djelu profita koji ostvari koncesionar potpisivanjem ugovora – rekla je za Fenu pomoćnica federalne ministrice finansija Medina Dudo.

S obzirom na to da još uvijek nemamo precizne prirodne količine koje se nalaze na teritoriji Federacije BiH, kaže da se nije moglo utvrditi i analizirati kolike će koristi Federacija imati od ekstra poreza.

– Otprilike tri godine traje period istraživanja i onda ćemo imati iznos koliko imamo nafte i plina na teritoriji Federacije. Tek tada ćemo moći raditi kalkulacije o iznosima poreza u budućem periodu. On se neće moći naplaćivati u periodu istraživanja jer su tada većinom fiksni troškovi i nema dobiti, odnosno nema izvlačenja nafte sa područja Federacije. Dakle, zakon se odnosi isključivo na proizvodnju i kada počne proizvodnja onda ide porez – poručila je Dudo.

Da bi navedeno zakonsko rješenje stupilo na snagu potrebno je da ga usvoji i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Vanredna sjednica Predstavničkog doma zbog izmjena Zakona o porezu na dobit

Kolegij Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazao je vanrednu sjednicu zbog hitnosti donošenja izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit.

– Izmjene i dopune je potrebno usvojiti zbog izrade završnih izvještaja preduzeća – kazao je Feni predsjedavajući doma Mirsad Zaimović.

Sjednica će biti održana po okončanju redovne sjednice, koja je u toku.

 

Visoko.co.ba/federalna.ba

Komentari

komentara