Naslovnica ZDK Politika Održana sjedn...

Održana sjednica Općinskog vijeća Kakanj: Helmina Murtić imenovana za direktoricu obdaništa “Mladost”

57

Općinsko vijeće Kakanj je 31.05.2018. godine sa početkom u 9:00 sati održalo 20. redovnu sjednicu.

Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 26 vijećnika i vijećnica. Opravdano odsutan bio je Jasmin Mušanović, a naknadno su pristupili: Ahmed Begić, Elvedin Delić.  Vijećnik Haris Veispahić je ranije podnio ostavku na mjesto vijećnika, zbog činjenice da je imenovan za v.d. direktora JP Vodokom Kakanj.

Na sjednici su bili prisutni i obrađivači i izvjestioci, a prema materijalima za današnju sjednicu Općinskog vijeća također su prisutni bili i Helmina Murtić, direktorica JU “Mladost” Kakanj, Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU “Mladost” Kakanj, Selma Osmanagić – Agović, predstavnica UNDP-a.

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez primjedbi i rasprave sa 26 glasova za, bez glasova uzdržanih i protiv.

Komentare na odgovore na vijećnička pitanja su dali: Rizah Haračaić i Nusret Muslić.

Komentare na mišljenja na vijećničke inicijative  su dali: Enes Piljug, Safet Šahman, Rizah Haračić, Nusret Muslić.

Vijećnička pitanja su postavili: Semir Mušija, Edin Aliefendić, Adisa Škulj, Rešad Merdić, Enes Piljug, Safet Šahman, Nusret Muslić, Rizah Haračić, Amar Selimović.

Osim vijećnika Vijeću je inicijativu uputio i,  općinski načelnik, Nermin Mandra a radi se o pokretanju i donošenju odluke o reorganizaciji mjesnih zajednica općine Kakanj. Vijeće je istu usvojilo sa 25 glasova za, niko protiv i 3 uzdržana.

Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Enes Piljug, Semir Mušija, Rizah Haračić, Mirsad Tursum, Adisa Škulj, Zerina Kovač, Nusret Muslić, Amar Selimović, Slaven Katičić.

Dopunjen dnevni red

Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za 20.sjednicu Općinskog vijeća s tim da su pristigli i sljedeći materijali: Informacija o Eurogroup d.o.o. Kakanj, prijedlog odluke o dodjeli poslovnog prostora KUD Dikan na privremeno korištenje, nacrt revidirane „Strategije razvoja općine Kakanj 2007-2020“ sa Akcionim planom za period 2018-2020, te prijedlog rješenja o konačnom imenovanju člana UO JU Dom zdravlja Kakanj.

U diskusiji o dnevnom redu su učestvovali: Eldin Mijoč, Nusret Muslić i Ivica Petrović.

Predsjedavajući je na glasanje stavio prijedlog da se u dnevni red uvrste Informacija o Eurogroup d.o.o. Kakanj, prijedlog odluke o dodjeli poslovnog prostora KUD Dikan na privremeno korištenje i prijedlog rješenja o konačnom imenovanju člana UO JU Dom zdravlja Kakanj. Ovaj prijedlog je usvojen sa 23 glasa za, 5 protiv i niko uzdržan. Nakon toga predsjedavajući je prijedlog da se nacrt revidirane „Strategije razvoja općine Kakanj 2007-2020“ sa Akcionim planom za period 2018-2020 uvrsti u dnevni red stavio na glasanje i ovaj prijedlog je usvojen sa 22 glasa za, 5 protiv i niko uzdržan.

Vijeće je usvojilo dnevni red od  12 tačaka sa 23 glasa za, 5 protiv, bez uzdržanih.

1.Prijedlog odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za mlade, Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova, Komisija za ekologiju

U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč. Vijeće je usvojilo nešto izmijenjen prijedlog odluke (po amandmanima vijećnika Mijoča) sa 22 glasa za, 1 protiv i 1 uzdržan.

2.Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za financije
Stavovi i mišljenja: Komisija za budžet i finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu sa 21 glasom za, 5 protiv i niko uzdržan.

3.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2018.godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za financije
Stavovi i mišljenja: Komisija za budžet i finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2018. godinu sa 21 glasom za, 4 protiv i niko uzdržan.

4.Prijedlog odluke o davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2016-2017 u općini Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Komisija za realizaciju projekta “Program rješavanja stambenog problema Roma na teritoriji općine Kakanj”
Stavovi i mišljenja: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova
Izvjestilac: Međid Bajrić, predsjednik Komisije

U diskusiji su učestvovali Mujo Fafulić,  Edin Aliefendić i Rizah Haračić.

Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan.

5.Prijedlog odluke o dodjeli poticaja poslodavcima za zapošljavanje pripravnika i angažovanje lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Stavovi i mišljenja: Komisija za mlade
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika – po ovlaštenju

U diskusiji su učestvovali: Semir Mušija, Izudin Hrusto, Slaven Katičić.

Vijeće je Odluku usvojilo sa 23 glasa za, 1 protiv i niko uzdržan.

6.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na konačno imenovanje direktora JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

Uslijedila je pauza od 5’ na zahtjev kluba vijećnika HDZ BiH.

Nakon pauze Vijeće je dalo saglasnost na konačno i imenovaje Helmine Murtić za direktoricu JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj sa 21 glasom za, bez glasova protiv i uzdržanih.

7.Izvještaj o radu Konkursne komisije za provođenje konkursne procedure za imenovanje direktora JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade za rad članova Komisije

Predlagač: Konkursna komisija za provođenje konkursne procedure za imenovanje direktora JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: Konkursna komisija za provođenje konkursne procedure za imenovanje direktora JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Esmir Čobo, predsjednik Komisije

Vijeće je usvojilo Izvještaj sa zaključakom sa 20 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

8.Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije Općinskog vijeća za utvrđivanje naziva novih ulica općine Kakanj

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Vijeće je usvajanjem Rješenja imenovalo Komisiju u sastavu: Adnan Ibrahimspahić, Kasim Ganić, Adi Kubat, Lejla Kubat, Dženana Škorić, Ivica Petrović, Mubera Kubat, Ilhana Alajbegović. Rješenje je usvojeno sa 21 glasom za.

9.Informacija o „Eurogroup“ d.o.o. Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija.

Vijeće je usvojilo zaključak kojim se Informacija prima k znanju i daje se saglasnost za produženje roka predviđenog ugovorom  (do 31.12.2018.godine) do kojeg će datuma tužba biti odgođena sa 22 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih.

10.Prijedlog odluke o o dodjeli poslovnog prostora KUD „Fadil Dogdibegović – Dikan“ na privremeno korištenje

Predlagač: JU KSC Kakanj
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Aldin Šljivo, direktor JU KSC

U diskusiji je učestvovao  Ahmed Begić.

Vijeće nije usvojilo prijedlog odluke sa 10 glasova protiv, 12 uzdržanih i bez glasova za.

Vijeće je usvojilo zaključak kojim se sugerira UO JU KSC da sa KUD Dikan izdefinira nove uslove ugovora sa 22 glasa za, bez glasova uzdržanih i protiv.

11.Nacrt revidirane „Strategije razvoja općine Kakanj 2007-2020“ sa Akcionim planom za period 2018-2020. godina

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Komisije za izradu nacrta revidirane „Stategije razvoja općine Kakanj 2007-2020“ sa novima Akcionim planom za period 2018-2020.
Izvjestilac: Enver Kusić

Vijeće je usvojilo zaključak o utvrđivanju nacrta sa rokom javne rasprave od 20 dana i obrađivačem kao nosiocem aktivnosti sa 19 glasova za, bez glasova protiv i 3 uzdržana.

12.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju člana UO JU Dom zdravlja Kakanj

Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje

U diskusiji je učestvovao: Rizah Haračić.

Edin Aliefendić je rekao da je Ministarstvo zdravstva provelo proceduru te Općinskom vijeću na imenovanje dostavilo prijedlog člana – Abdulah Imamović.

Vijeće je usvojilo Rješenje sa 19 glasova za, 3 protiv i niko uzdržan.

Sjednica se završila u 14:00 sati.

 

 

 

Visoko.co.ba/Kaportal.ba

Komentari

komentara

Visoko.co.ba pratite na ANDROID i IOS aplikacijama, kao i na društvenim mrežama FACEBOOK i TWITTER.