Iako je Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine donesen i stupio na snagu još prije pet godina Općina Visoko, kao i mnoge druge administrativne jedinice Federacije BiH ovaj Zakon, nije primjenjivala u njegovom potpunom kapacitetu, kako je to samim Zakonom predviđeno. Upravo zbog nepotpunog primjenjivanja ovog zakona vijećnik Dejan Šćepanović, jedan od najaktivnijih članova ovog saziva Općinskog vijeća Visoko, uputio je inicijativu da se u okvirima Općine Visoko imenuje službenik za pitanja mladih.

Na ovu inicijativu dana 14. decembra na adresu vijećnika Šćepanovića pristigao je odgovor koji možete pogledati na fotografiji u nastavku, a koji smo preuzeli sa facebook profila Dejan Šćepanović.

sluzbenik za mlade inicijativa

U samom odgovoru se navodi da “Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Visoko, broj: 01/2-02-1370/13 od 29. 11. 2014. godine je u okviru Odsjeka za društvene djelatnosti predviđeno mjesto – stručni saradnik za pitanja mladih, obrazovanje, sport, kulturu i nevladin sektor.” čime se jasno daje do znanja da je ovo radno mjesto, veoma važno za razvitak budućnosti našeg grada, upražnjeno već prethodne dvije godine.

Nastavak odgovora navodi “da će do popunjavanja istog (mjesta), poslove i zadatke koji se odnose na pitanja mladih obavljati Arnesa Salčinović, stručni saradnik u Odsjeku za društvene djelatnosti.”

Ova inicijativa, prema riječima vijećnika Šćepanovića, trebala bi poslužiti kao odgovor na pitanja mladih i udruženja mladih iz Visokog o tome ko je odgovorna osoba za rješavanje ovih problema u sklopu organa lokalne uprave. Ipak, vijećnik Šćepanović skrenuo je pažnju i na to da ova inicijativa nudi prostor za dodatne malverzacije kada je riječ o nepotizmu i upošljavanju podobnih, a ne sposobnih kadrova, što dodatno može samo pogoršati situaciju mladih u našem gradu, na što je naš portal nekoliko puta ukazivao kao na greške koje će nas skupo koštati u budućnosti.

Komentari

komentara