Naslovnica Lokalni izbori Postizborna a...

Postizborna analiza – Koga smo birali u OV Visoko?

1347

Nakon što je CIK objavio potvrđene izborne rezultate, a samim tim i broj mandata koji će politički subjekti imati u visočkom predstavničkom (zakonodavnom) tijelu, može se napraviti komparativna analiza.

U vijeće su izabrani :

Nezavisna lista (29,21%): Izet Smajević (2.484), Aida Zerdo (2.097), Kemal Kardaš (1.676), Bajro Fejzić (1.655), Edin Džafić (1.629), Elvir Špiodić (1.563), Akif Ohran (1.291), Salih Purišević (1.272).

SDA (25,60%): Kemal Mušinbegović (1.294), Mirela Mateša Bukva (996), Mirza Omanović (970), Zlatko Handžić (931), Zijada Smailagić (911), Edin Lopo (803), Emina Jusić (777)

ASDA (12,42%): Elvedin Šabanović (774), Dario Pekić (591), Mirza Bukić (578)

SBB (8,65%): Vahid Ramić (501), Melina Halilović (451)

SDP (8,35%): Dejan Šćepanović (878), Nedžla Greda (457)

BPS (5,40%): Mirnes Fatić (347)

Naša stranka (4,19%): Nermina Vehabović Rudež (270)

DF (3,04%): Nedžad Mehmedagić (142)

Gender – ili spolna zastupljenost

zenaGlasači su drugog oktobra u vijeće izabrali samo sedam žena. Što je opet bolje za dvije nego u prošlom sazivu vijeća (2012-2016).

Sedmog oktobra 2012. godine visočki glasači su izabrali pet vijećnica od ukupnog broja – 25 koliko Općinsko vijeće Visoko čini mandata. Tada su izabrane dvije vijećnice iz SDA (Smailagić Zijada i Omanović Dinka – koja odustaje mandata te subsekvento u vijeće ulazi Mateša-Bukva Mirela), zatim dvije vijećnice iz ASDA, koje potom otkazuju poslušnost stranci i odlaze u Nezavisni Klub (Zerdo Aida i Ahmić Minela – koja se 2014. vraća u ASDA i sa kolegom Bukić Mirzom osniva klub vijećnika ASDA) i jedna vijećnica SBB (Begić Nevzeta).

U mandatu 2016-2020, volja glasača je bila da imamo sedam vijećnica i to: jednu vijećnicu iz Nezavisne liste (Aida Zerdo), tri vijećnice iz SDA (Mirela Mateša Bukva, Zijada Smailagić i Emina Jusić),  jednu vijećnicu iz SBB (Melina Halilović), jednu vijećnicu iz SDP (Nedžla Greda) i jednu iz Naše Stranke (Nermina Vehabović Rudež).

Premda je 2012. godine bila izražena priča kako se na tim Lokalnim izborima desila svojevrsna „demokratizacija žena“ s obzirom da je mjesto načelnika osvojila Amra Babić, na mjesta predsjedavajućeg i dopresjedavajućeg bile imenovane Mirela Mateša Bukva i Aida Zerdo, te računavši na činjenicu da su na pozicijama sekretara OV Visoko i pomočnika načelnika već odavno žene – statistika je jasna. Demokratskim metodama više je žena izabrano na ovim, nego na prethodnim lokalnim izborima.

Zanimljivo je da Izborni zakon nalaže da se na svakoj listi za OV mora nalaziti najmanje 40% manje zastupljenog spola, ipak Nezavisna lista, što je mnogim bilo nejasno je imala samo jednog kandidata ženu od 13 kandidata koji su se borili za mjesto u vijeću.

Nova – stara lica

opcinsko vijece visoko 2015 kolektivna

Od 25 vijećnika koji su izabrani u vijeće za period 2012-2016, čak 12 je ponovilo mandat. Vijećnici
koju su obnovili mandat su :

Nezavisna lista : (Izet Smajević, Aida Zerdo, Elvir Špiodić i Salih Purišević). Na ovoj listi od 13 kanidata bilo je pet aktuelnih vijećnika iz mandata (2012-2016), a mandat je obnovilo četiri. Samo Adnan Frljak nije uspio obnoviti mandat.

SDA: (Mirela Mateša Bukva, Mirza Omanović, Zlatko Handžić i Zijada Smailagić). Na listi SDA se nalazilo sedam aktuelnih vijećnika od kojih 3 nisu obnovili mandat a to su : Delila Novokmet Halilović, Sulejmen Zukan i Džemil Halilović.

ASDA (Mirza Bukić). Na listi ASDA se nalazio samo jedan vijećnik iz mandata 2012-2016 i on je ostvario novi mandat. Druga vijećnica ASDA u prethodnom mandatu Minela Ahmić, ona nije bila na listi za Lokalne izbore 2016.

SBB (Vahid Ramić). Na listi Saveza za bolju budućnost bila su tri vijećnika iz mandata 2012-2016, Jasmin Omanović, Nevzeta Begić i Vahid Ramić, od kojih je jedino posljednji ostvario ponovni mandat.

SDP (Dejan Šćepanović). Na listi SDP-a bila su dva vijećnika iz mandata 2012-2016 (Dalibor Tomičić i Dejan Šćepanović) od kojih je Šćepanović obnovio mandat. Treći vijećnik SDP-a iz prethodnog saziva vijeća Faruk Salčinović nije bio na listi.

 

BPS (Mirnes Fatić), Na listi BPS-a oba vijećnika (Mirnes Fatić i Husnija Merdić) iz saziva 2012-2016 su bila na listi. Husnija Merdić je završio drugi na listi – ali nije dobio mandat s obzirom da je BPS ostvario samo jedno vijećničko mjesto.

NAŠA STRANKA i DF nisu imali vijećnike u prethodnom sazivu.

Nova lica izabrana u OV Visoko za mandatni period 2016-2020 su: Kemal Kardaš, Bajro Fejzić, Edin Džafić i Akif Ohran iz NL, Kemal Mušinbegović, Edin Lopo i Emina Jusić iz SDA, Elvedin Šabanović i Dario Pekić iz ASDA, Melina Halilović iz SBB, Nedžla Greda iz SDP, Nermina Vehabović Rudež iz NS i Nedžad Mehmedagić iz DF.

Kolegij i Klubovi vijećnika

U skladu sa rezultatom i propisima Općine Visoko Klubove vijećnika u Kolegiju Općinskog vijeća Visoko će po automatizmu imati: NL, SDA, ASDA, SBB i SDP.

Klubovi vijećnika imaju svog predsjednika i zamjenika predsjednika koji predstavlja njihovu političku stranku na Kolegiju – tijelu koje usvaja dnevni red i priprema sjednice vijeća. Kolegij je jako važan organ u svakoj lokalnoj demokratiji – a naročito za Visoko – općini u kojoj su odnosi u Kolegiju u prethodnih četiri godine bili takvi da je glasanje često završavalo neriješeno. SDA uz podršku svojih partnera 2013. godine donosi odluku da na Kolegiju pravo glasa ima i Sekretar OV Visoko (što prije nije bio slučaj) kako bi imala dodatni glas na tom tijelu i onemogućila neriješeno glasanje.

Kolegij čine predsjedavajuća i dopredsjedavajuća, predsjednici klubova i sekretar OV Visoko. U sadašnjoj konstelaciji snaga predstavnike u Kolegiju će imat NL, SDA, ASDA, SBB i SDP – što čini pet predsjednika klubova. Računajući sekretara OV Visoko i predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg OV Visoko (koji će biti izabrani na prvoj tj konstituirajućoj sjednici vijeća)  – Kolegij će činiti osam članova – a samim tim većina potrebna za utvrđivanje dnevnog reda svake sjednice će biti pet. Što znači da načelnica pored minimalno trinaest glasova za većinu na vijeću mora osigurati i minimalno pet glasova na kolegiju za nesmetan rad.

Poslovnik OV Visoko i Satut Općine Visoko dozvoljavaju formiranje klubova ako najmanje dva vijećnika dadnu svoj potpis na zahtjev za formiranje kluba – što znači da postoji mogućnost da stranke koje su osvojile samo po jedan mandat (BPS, NS i DF) uz međusobni dogovor također formiraju klub vijećnika radi reprezentacije i učestvovanja u radu Kolegija.

Starosna struktura

Najstariji vijećnik u novom sazivu vijeća biti će Salih Purišević (72) iz Nezavisne liste i on će u skladu sa odredbama Poslovnika OV Visoko voditi prvu tj. Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Visoko. Najmlađi vijećnik će biti Nedžla Greda (22) iz SDP-a.

nedzla-salihKada je riječ o potencijalnim klubovima vijećnika i njihovoj starosnoj strukutri – najstariji klub vijećnika će biti onaj Nezavisne liste koja ima osam vijećnika i prosjek godina od 48,6. Iza njih je klub vijećnika SDA sa sedam vijećnika i prosjekom godina od 38,7.

Najmlađi će biti klub vijećnika SDP-a sa dva vijećnika i prosjekom godina 25,5.

Potencijalni predsjedavajući i dopredsjedavajući

Predsjedavajući i dopredsjedavajući Općinskog vijeća se biraju – tajnim glasanjem na prvoj tj. konstiturajućoj sjednici vijeća. Na prvoj konstiturajućoj sjednici vijeća u decembru 2012. godine, bila su dva kandidata za predjedavajućeg i dva za dopredsjedavajućeg. Vladajuća većina (SDA, SBIH, Nezavisni klub i BPS) su predsjedavajućeg predložili Mirelu Mateša Bukva (SDA),  a za dopredsjedavajućeg Aidu Zerdo (NK), dok je opozicija sačinjena od SDP-a i SBB-a za predsjedavajućeg predložila Dalibora Tomičića (SDP) i Delilu Novokmet Halilović (SBB). Tada su izabrane Mateša-Bukva i Zerdo.

vijece42 - 4

Kako smo i pisali za ovaj saziv vijeća je pet potencijalna kandidata za predsjedavajućeg, dok su svi ostali potencijalni kandidati za dopredsjedavajućeg. Izborni zakon nalaže da predsjedavajući bude iz reda drugog naroda u odnosu na narod kojem pripada izabrani načelnik. U takvoj konstelaciji potencijalni kandidati su Mirela Mateša Bukva iz SDA tj. dosadašnja predsjedavajuća koja se izjašnjava kao Hrvatica, Dario Pekić iz ASDA koji se izjašnjava kao Hrvat, i tri kandidata iz reda nekonstutivnih naroda tj Ostalih, Melina Halilović iz SBB koja se izjašnjava kao Romkinja te Bajro Fejzić (NL) i Dejan Šćepanović (SDP) koji se nacionalno izjašnjavaju kao Bosanci i Hercegovci.

Od svih navedenih potencijalnih kandidata jedino se Dejan Šćepanović iz SDP-a, putem svog facebook profila oglasio, da se neće kandidovati za funkciju predsjedavajućeg, sa objašnjenjem da je nacionalnost izbor u BiH i kao takva ne bi trebala biti uslov za dobivanje većih političkih funkcija.

Šta se dešava nakon zvaničnih rezultata iz CIK-a ?

Nakon što CIK objavi zvanične rezultate za OV Visoko, mandati će biti poslani svim izabranim vijećnicima sa mogućnošću da iste prihvate ili odbiju. Treba napomenuti da su čak dva vijećnika u prethodnom sazivu mandate odbili odmah po prijemu i to oba iz reda SDA (Dinka Omanović i Adem Hindija), te su umjesto njih kao slijedeći sa liste mandate dobili Dževad Fejzić i Mirela Mateša Bukva.

Ipak takve “hokejaške” izmjene ne treba očekivati ovaj put, s obzirom da je razlog iste bilo ostvarivanje mandata za Mirelu Matešu Bukvu, kako bi SDA imala svog kandidata, a kasnije i nosioca funkcije presjedavajućeg OV Visoko.

Ali ipak, ostaje pitanje Kemala Mušinbegovića –  SDA nosioca liste za OV Visoko koji je izabran u vijeće ali već obnaša funkciju zastupnika u Skupštini ZDK. Te dvije funkcije su nespojive i u sukobu su interesa te će se jedne od njih Mušinbegović morati odreći.

Nakon što vijećnici prihvate mandate, po nepisanim pravilima dosadašnji predsjedavajući, u ovom slučaju Mirela Mateša Bukva, treba sazvati takozvani “stranački sastanak”, na kojem prisustvuju predstavnici svih stranaka koje su osvojile mandate u vijeću. Na tom sastanku – stranke pregovaraju o raspodijeli mjesta u „Stalnim radnim tijelima Općinskog vijeća“ ili tzv. Komisijama – kojih ima 10 i njihova raspodjela uglavnom ovisi o izbornim rezultatima. Na tom sastanku stranke i predlažu kandidate za predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg kako bi glasački listići bili spremni za prvu konstiturajuću sjednicu OV Visoko.

Komentari

komentara

Visoko.co.ba pratite na ANDROID i IOS aplikacijama, kao i na društvenim mrežama FACEBOOK i TWITTER.