Predstavnički dom odobrio rebalans budžeta FBiH

Većinom glasova Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je rebalans ovogodišnjeg budžeta FBiH u iznosu od 2.701.845.731 KM, koji je u odnosu na aktualni budžet veći za 48 miliona KM.

Poslanici su usvojili i zaključak Kluba poslanika DF-GS, kojim se zadužuje Vlada da sa pozicije “tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine” sredstva u visini od tri miliona KM usmjeri općinama za poticanje biljne proizvodnje.

Glavni razlog za donošenje rebalansa budžeta je primjena zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica za šta je potrebno u 2019. godini osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 25 miliona KM, a koja ovogodišnjim budžetom FBiH nisu bila planirana.

Osim toga, rebalansom će biti alocirana sredstva iz tzv. klirinškog duga u iznosu od 107 miliona KM, koja su ostala neutrošena u budžetu FBiH za 2018. godinu, a iz kojih će se finansirati projekti izgradnje brze ceste Lašva-Nević polje, izgradnja Južne obilaznice Mostara i drugo.

Također, planirana su i dodatna sredstva za izgradnju putne infrastrukture u iznosu od 45 miliona KM, koja se odnose na dividendu JP “Elektroprivreda BiH” i za koja se očekuje da budu uplaćena u narednom periodu, a bit će korištena za izgradnju tunela Hranjen prema Goraždu.

Predviđena su i dodatna sredstva od dva miliiona KM za nastavak izgradnje aerodroma u Bihaću, koja su također ostala neutrošena u budžetu FBiH za 2018. godinu.

Ovogodišnjim budžetom FBiH za projekte izgradnje ovog aerodroma već je osigurano 3,5 miliona KM, te će taj iznos, zajedno sa pomenutih dva miliona KM, u izmjenama i dopunama budžeta FBiH za 2019. godinu dostići iznos od 5,5 miliona KM namijenjenih ovom projektu.

Planirano je dodatnih osam miliona KM na ime transfera nižim nivoima vlasti – kantoni i općine, te ovaj transfer sada ukupno iznosi 18 miliona KM.

Ključne aktivnosti u sferi fiskalne politike prvenstveno podrazumijevaju djelovanje u pravcu stvaranja povoljnog i stabilnog poslovnog okruženja, atraktivnog za povećan priliv i domaćih i stranih investicija, kao glavnog generatora projiciranog srednjoročnog makroekonomkog rasta.

Provedbu planiranih aktivnosti i dalje prati nastavak reformi u cilju kreiranja stabilnog poreznog sistema i njegovog približavanja standardima Evropske unije.

S tim u vezi, fokus prihodovne strane budžeta će biti na stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz smanjenje cijene rada, rasterećenje privrede kroz restrukturiranje poreznog sistema, smanjenje poreznog duga, te povećanje discipline poreznih obveznika, što će se u konačnici odraziti i na povećanje naplate indirektnih i direktnih poreza.

Uz rebalans budžeta Federacije usvojen je i zakon o njegovom izvršenju. Da bi ovi akti mogli stupiti na snagu potrebno je da ih usvoji i Dom naroda Parlamenta FBiH, koji će se o tome izjašnjavati u četvrtak, 18. jula.

Također, pored prve vanredne sjednice, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH održao je i drugu vanrednu sjednicu na kojoj je usvojen Prijedlog zakona o izmjeni i dopuna Zakona o električnoj energiji.

Razlozi za izmjene i dopunu ovog zakona, kako je obrazložio federalni premijer Fadil Novalić, zasnovani su na potrebi da se implementira presuda Ustavnog suda Federacije BiH, a koja je donesena po zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Općine Novo Sarajevo i Općine Konjic.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o električnoj energiji na 5. vanrednoj sjednici ovog doma usvojen je sa 53 glasa za, 15 protiv i jednim suzdržanim.

Poslanici su odobrili i izmjene Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava, u kojem je novopredloženo rješenje

da zahtjev za finansijsku konsolidaciju privrednog društva s većinskim učešćem državnog kapitala odgovorna osoba podnosi u roku od šest, a ne kao sada pet mjeseci od stupanja Zakona na snagu.

Također je, s dosadašnjeg 10.7.2019. godine, rok do kojeg maksimalno može trajati postupak finansijske konsolidacije produžen na 31.12.2021. godine.

Date su i saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za ovu godinu, te Odluke o načinu izvršavanja rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Usvojena je predložena odluka o prihvatanju Sporazuma o zajmu između BiH i IBRD za 2019. godinu.

Također, većinom glasova odobrena je odluka o prihvatanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH za realizaciju projekta “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda”.

Da bi izmjene i dopune stupile na snagu potrebno je da ih usvoji i Dom naroda Parlamenta FBiH.

visoko.co.ba/federalna.ba/Fena

Komentari

komentara