Usvojena Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH

75

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donio je Odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period juli – septembar 2020. godine.

MARKETING

Ovom odlukom odobrava se privremeno finansiranje institucija BiH za treći kvartal 2020. godine u iznosu 241.500.000 KM, što predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjivaće se od 1. jula 2020. godine.

Odluka će prestati da važi danom usvajanja zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

RASPOREĐENA FINANSIJSKA SREDSTVA PRIKUPLJENA OD DOMAĆIH FIZIČKIH I PRAVNIH LICA ZA BORBU PROTIV KOVID-19

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava prikupljenih od domaćih pravnih i fizičkih lica za borbu protiv KOVID – 19, uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine.

Riječ je o 747.625,92 KM prikupljenih po ovom osnovu, a raspodjela će biti izvršena prema ranije usaglašenim procentima, i to 459.789,93 KM (61,5%) za Federaciju Bosne i Hercegovine, 280.359,72 KM (37,5%) za Republiku Srpsku, te 7.476,26 KM (1%) za Brčko Distrikt BiH. Prema Odluci, Federacija BiH dobijena sredstva dijeli sa 10 kantona u jednakom omjeru po 50%.

RASPOREĐENA MEĐUNARODNA POMOĆ U OPREMI I DRUGIM SREDSTVIMA

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u opremi i drugim sredstvima.

Radi se o pomoći koja se sastoji od 200 specijalnih setova zaštitne opreme i uključuje medicinska zaštitna odijela, vizire i naočale, a koja je dobijena od Vlade Republike Bugarske, te 42 hiljade zaštitnih jednokratnih maski za lice koje su dobijene od Dječijeg hora grada Vuxi iz Narodne Republike Kine.

Pomoć se raspoređuje u skladu sa principima za raspodjelu, i to Federaciji Bosne i Hercegovine 61,5%, Republici Srpskoj 37,5% i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine 1%. Federacija BiH će dobijenu međunarodnu pomoć podijeliti sa 10 kantona u jednakom omjeru, po 50%.

SASTANAK POSEBNE GRUPE ZA REFORMU JAVNE UPRAVE IZMEĐU EU I BiH

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju 4. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji će biti održan 8. jula ove godine.

Na današnjoj sjednici usvojen je Dokument za diskusiju i data saglasnost na prijedlog sastava delegacije Bosne i Hercegovine, te je doneseno više operativnih zaključaka u cilju blagovremene pripreme 4. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave.

Ministar pravde BiH Josip Grubeša predvodiće bh. delegaciju za visoki politički dijalog tokom sastanka koji će biti održan putem videolinka. Na sastanku se očekuje diskusija o najvažnijim temama i pitanjima u vezi sa reformom javne uprave u BiH.

Drugi dio sastanka planiran je kao dijalog o reformi javne uprave na tehničkom nivou, kojim će u ime BiH predsjedavati koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan.

PRODUŽENA UPOTREBA EU LAISSEZ-PASSER DO 30. JUNA 2021.

Savjet ministara BiH je usvojio Informaciju o aktivnostima Ministarstva bezbjednosti u prihvatu državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju iz Savezne Republike Njemačke u Bosnu i Hercegovinu na osnovu Evropskog putnog lista za povratak (EU Laissez-Passer).

Zaključeno je da se do 30. juna 2021. godine produžava upotreba EU Laissez-Passer, koje izdaju nadležni organi SR Njemačke za državljane BiH prilikom njihovog povratka/protjerivanja u Bosnu i Hercegovinu.

U periodu od 3.12.2015. godine do 31.3.2020. godine, od nadležnih organa SR Njemačke najavljen je dolazak 2.579 osoba. Od najavljenog broja u BiH je vraćeno 1.277 državljana BiH, a ukupno je 570 osoba prihvaćeno sa EU Laissez-Passer dokumentom, 663 sa pasošem BiH, 31 sa ličnom kartom BiH i 11 sa putnim listom BiH.

Dva državljana BiH su prihvaćena sa validnim putnim dokumentima strane države. Odbijen je prihvat 46 osoba (38 je zaustavljeno u Njemačkoj i 8 je vraćeno iz Sarajeva) zato što je provjerama utvrđeno da nisu državljani BiH.

Ministarstvo bezbjednosti će pratiti proces i po potrebi izvještavati Savjet ministara BiH.

PROVODE SE FATF SPECIJALNE PREPORUKE

Savjet ministara BiH donio je Odluku o izmjenama Odluke o provođenju restriktivnih mjera utvrđenih rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1267 (1999.), 1333 (2000.), 1363 (2001.), 1373 (2001.), 1390 (2002.), 1452 (2002.), 1455 (2003.), 1526 (2004.), 1617 (2005.), 1735 (2006.), 1822 (2008.) i 1904 (2009.) prema članovima Al-Kaide, Osame bin Ladena, talibana i drugih pojedinaca, grupa, privrednih subjekata i organizacija u vezi s njima.

Na ovaj način Bosna i Hercegovina u skladu sa svojim pravnim okvirom preduzima aktivnosti za adekvatno provođenje FATF specijalne preporuke koja se odnosi na primjenu međunarodnih i domaćih restriktivnih mjera u vezi sa terorizmom. Na određene nedostatke u ovoj oblasti ukazao je Manival komitet tokom 59. Plenarnog zasjedanja, održanog početkom decembra prošle godine u Strazburu.

RAZVOJ POLJOPRIVREDNOG INFORMACIONOG SISTEMA U BiH

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o stepenu razvoja Poljoprivrednog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini (u svim komponentama).

Značajnu ulogu poljoprivredni informacioni sistem, kao alat, ima u pristupu finansijskim sredstvima iz pomoći EU i fondova namijenjenih razvoju poljoprivrede, na osnovu usklađenosti sa zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.

Poljoprivredni informacioni sistem u BiH je u početnoj fazi razvoja jer mu nedostaju ključni sistemi/podsistemi, posebno posmatrano iz ugla zahtjeva EU na putu pridruživanja Bosne i Hercegovine u evropsku zajednicu zemalja.

Savjet ministara BiH zadužio je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da, u saradnji sa nadležnim entitetskim i institucijama Distrikta Brčko BiH, nastavi sa aktivnostima na razvoju Poljoprivrednog informacionog sistema.

NEOBRAĐENE ZNAČAJNE POVRŠINE OBRADIVOG ZEMLJIŠTA

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju o preduzetim mjerama u oblasti politike poljoprivrednog zemljišta.

Ukupno zasijane površine u BiH u 2018. godini iznosile su 533.375 hektara i veće su za 1% u odnosu na godinu ranije, dok ugari i neobrađene oranice čine oko 430 hiljada hektara, a rasadnici i ostalo na oranicama oko 3 hiljade hektara.

U strukturi zasijanih površina u proljetnoj sjetvi oko 60% površine je zasijano žitima, 23%, krmnim biljem 13% povrћем, 3% индустријским биљем, а на око 17% површине су јагоде и малине, те на 0,2% је засијано ароматично, зачинско и медицинско биље.

Tokom jesenje sjetve zasijano je 110.950 hektara, što je za 7.717 hektara ili 7% manje površina nego u jesenjoj sjetvi prethodne godine. U strukturi zasijanih površina oko 88% je zasijano žitima, oko 6%, krmnim biljem, 3% industrijskim biljem i povrćem 2%.

Poljoprivredno zemljište u BiH se kao javno dobro već duže vrijeme ne koristi u skladu sa opštim društvenim interesom, a značajne površine obradivog zemljišta ostaju neobrađene i zapuštene.

Glavni izazovi sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava u vezi sa oblasti poljoprivrednog zemljišta su: nedostatak cjelovite legislative usklađene sa EU praksama i pravilima, a koja se vezuje za problematiku neregulisanost tržišta poljoprivrednog zemljišta, fragmentacija parcela, upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu, minirana područja, erozije tla i slično.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH će u saradnji sa nadležnim entitetskim i institucija Distrikta Brčko BiH, nastaviti aktivnosti na koordinaciji harmonizacije politika poljoprivrednog zemljišta u Bosni i Hercegovini.

USKLAĐIVANJE PROPISA U OBLASTI EKSPLOZIVA S PRAVNOM TEKOVINOM EU

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju o radionici na temu „Usklađivanje legislative u oblasti eksploziva za civilnu upotrebu te prekursora eksploziva“, čiji je predlagač Ministarstvo bezbjednosti.

Koordinacioni odbor za kontrolu malog i lakog naoružanja zadužen je da putem održavanja redovnih sastanaka s predstavnicima nadležnih organa kantona, Republike Srpske i Brčko Distirkta BiH prati realizaciju aktivnosti usklađivanja zakona o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova te izvještava Evropsku komisiju o provođenju Mape puta za održivo rješenje za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim i lakim oružjem/vatrenim ružjem i pripadajućom municijom na Zapadnom Balkanu.

Preporučuje se nadležnim organima u BiH da pokrenu aktivnosti u vezi sa izradom zakonodavstva koje će biti usklađeno s pravnim propisima EU u oblasti eksploziva za civilnu upotrebu i prekursora eksploziva te da u tom postupku izrade tabele za usklađivanje.

Direkcija za evropske integracije zadužena je da pruži stručnu pomoć nadležnim organima u BiH pri usklađivanju zakonodavstva s pravnom tekovinom EU te koordiniše izradu tabele za izvještavanje.

Radionica je održana 9. i 10. decembra 2019. godine u Sarajevu, na inicijativu Koordinacionog odbora za kontrolu malog i lakog naoružanja, a u saradnji sa predstavnicima Regionalnog centra za kontrolu malog i lakog oružja (SEESAC), u okviru projekta koji podržava EU. Organizacija navedene radionice direktno je povezana sa realizacijom prvog strateškog cilja iz Strategije za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini.

IMPLEMENTIRATI PREPORUKE SAVJETA ZA LJUDSKA PRAVA UN-a

Savjet ministara BiH primio je k znanju Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u vezi sa Zaključnim zapažanjima za objedinjeni 12. i 13. periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodne konvencije o eliminaciji rasne i svih vidova diskriminacije pred Savjetom za ljudska prava UN-a.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da Zaključna zapažanja objavi na svojoj veb-stranici te da u roku od godinu dana Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije dostavi informaciju o provođenju preporuka koje se odnose na pouzdane, ažurirane i razvrstane podatke o etničkom sastavu stanovništva, kao i socioekonomske indikatore o etničkim i nacionalnim grupama koje žive na području BiH, uključujući Rome, povratnike, izbjeglice i tražioce azila.

Ministarstvo je zaduženo da Zaključna zapažanja Savjeta za ljudska prava UN-a i zaključke Savjeta ministara BiH u vezi s 12. i 13. objedinjenim periodičnim izvještajem dostavi svim nadležnim organima u BiH radi implementacije.

PROVOĐENJE SPORAZUMA O ZAPOŠLJAVANJU DRŽAVLJANA BIH U SLOVENIJI

Savjet ministara BiH usvojio je Izvještaj Ministarstva civilnih poslova sa sastanka Međudržavne komisije za praćenje provođenja Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Republici Sloveniji, koji je održan početkom oktobra 2019. u Sarajevu.

Zavod za zapošljavanje Republike Slovenije najavio je da će početi sa uvođenjem dvojezičnog ugovora o radu, što će olakšati radnicima iz BiH da razumiju prava, uslove i obaveze, kako poslodavca tako i radnika. Između ostalog, dogovoreno je da se unaprijedi korespondencija između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije po pitanju dostavljanja oglasa za posao i obavještenja o započetom postupku, kao i dostavljanje poimeničnih podataka o izdatim, važećim i poništenim dozvolama.

Na sastanku je konstatovano da još ima slučajeva kada poslodavac naplaćuje od radnika troškove izdavanja radne dozvole, što nije u skladu sa Sporazumom.

Savjet ministara BiH je zadužio nadležne institucije u BiH da postupe u skladu sa zaključcima Međudržavne komisije, o čemu će ih informisati Ministarstvo civilnih poslova koje će i ubuduće Savjetu ministara BiH podnositi izvještaje o sastancima Međudržavne komisije, saopšteno je iz generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH.

 

Visoko.co.ba/federalna.ba

Komentari

komentara