Uvjeti korištenja

Korištenjem portala Visoko.co.ba prihvatate pravila i uslove korištenja, kako slijedi:

Preuzimanje sadržaja sa portala Visoko.co.ba, vijesti ili slika, se može koristiti samo uz navođenje izvora sa portala Visoko.co.ba. Sadržaj na portalu Visoko.co.ba zaštićen je u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima Bosne i Hercegovine u korist Agencije Visoko.co.ba. Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (zarada, vlastita promocija i biznis, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, te podliježete sankcijama.

Vlasnik autorskog prava na Visoko.co.ba ima pravo da sve one koji sadržaj sa  Visoko.co.ba koriste suprotno pravilima i uslovima korištenja, prvobitno opomene pismenim putem i zatraži prestanak korištenja autorskog sadržaja a u slučaju neprimjene toga, da pokrene sudski postupak radi zaštite autorskog prava.

Ova pravila i uslovi korištenja podložni su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno postavljena na portal Visoko.co.ba.

Za sve dodatne informacije obratite se Agenciji Visoko.co.ba na e-mail: info@visoko.ba