„Visočka pečenica“ na najvišem akademskom nivou

782

Aktivnosti na zaštiti prvenstveno „Visočke pečenice“, ali i ostalih tradicionalnih visočkih mesnih proizvoda, koje je prof. dr Amir Ganić pokrenuo prije desetak godina, polako se privode kraju. Udruženje proizvođača je formirano i slijedeće aktivnosti su usmjerene prema Agenciji za sigurnost hrane BiH, koja je nadležna u postupku registracije proizvoda.

MARKETING

Pored toga, profesor Ganić na polju nauke nastavlja opsežne aktivnosti na istraživanjima i promovisanjem tradicionalnih visočkih vrijednosti, u ovom slučaju „Visočke pečenice“. Naime, u naredne tri godine vršit će se značajna istraživanja na ovom tradicionalnom proizvodu u svrhu odbrane doktorske disertacije.

Kandidatkinja doktorant mr.sci. Munevera Begić, ujedno i asistent profesora Ganića je i zvanično dobila saglasnost Vijeća doktorskog studija Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Sarajevo, da se za mentora buduće doktorske disertacije pod naslovom „OPTIMIZACIJA TEHNOLOŠKOG POSTUPKA PROIZVODNJE „VISOČKE PEČENICE“ KAO TRADICIONALNOG SUHOMESNATOG PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE“, imenuje prof. dr Amir Ganić. Fokus u istraživačkom dijelu bit će usmjeren na identifikaciju, kvalitativno i kvantitativno utvrđivanje prisustva policikličnih aromatičnih ugljikohidrata u proizvodu (PAH-kedinjenja) koja se javljaju tokom faze dimljenja.

Ovo je izuzetno značajan korak u istraživačkom smislu, ali i u promovisanju tradicionalnih vrijednosti i obilježja koja karakterišu kako proizvod tako i Visočki kraj. Doktorat nauka je najviši akademski stepen izobrazbe. Po odbrani rada, kandidat će svoju disertaciju publikovati širom svijeta u najreferentnijim naučnim časopisima koji prate ovu oblast. Ovim će se dodatno dati na značaju kako proizvodu, tako i području njegove proizvodnje.

 

Komentari

komentara