Zajam od 15 miliona eura za nabavku novih trolejbusa

Vlada Federacije BiH se, na današnjoj sjednici u Sarajevu, upoznala s informacijom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o izvještajima upravljačkih struktura ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Rasprava o ovoj temi će biti nastavljena naredne sedmice.

Do tada, Vlada je zaključila da četiri federalna ministarstva (rada i socijalne politike, finansija, pravde i obrazivanja i nauke) koja, na osnovu člana 10. Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH, koje vrše nadzor nad stručnim radom i zakonitošću rada zavoda, dostave izjašnjenje o stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić.

Prema današnjoj odluci Vlade, u ovaj zavod će biti upućeni Finansijska policija, Porezna uprava FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove u čijem sastavu, između ostalog, djeluje i građevinska inspekcija, koje, u roku od sedam dana, svoje nalaze trebaju dostaviti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

U istom roku, ovo ministarstvo treba da sačini objedinjenu infoarmaciju o tačnom činjeničnom stanju u ovoj socijalnoj ustanovi i dostaviti ga Vladi FBiH s ciljem poduzimanja daljnjih koraka.

O provedbi članka 130. Zakona o MIO

Federalna vlada je izmijenila zaključak sa 187. sjednice, održane 31.7.2019. godine, koji se odnosi na poslovanje Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje putem Jedinstvenog računa riznice Proračuna FBiH.

Na temelju izmijenjenog zaključka, danom stupanja na snagu Proračuna FBiH za 2020. godinu, poslovanje Federalnog zavoda MIO bit će nastavljeno putem Jedinstvenog računa riznice (JRR) Proračuna FBiH.

Istovremeno, sredstva zatečena na računu Zavoda bit će prenesena na JRR, a račun Federalnog zavoda biti stavljen u mirovanje, do izmjene Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Vlada je zadužila Federalni zavod da izmijeni ili uradi nove normativne akte (pravilnike, odluke, interne procedure i druge akte) kako bi bilo osigurano njegovo zakonito i nesmetano financijsko poslovanje JRR-a.

Današnjom izmjenom izbjegnuta je bilo kakva dvosmislenost ili dvojba u primjeni propisa iz ove oblasti.

Zajam od 15 miliona eura za nabavku novih trolejbusa

Vlada FBiH je danas prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta javnog prijevoza u Sarajevu u iznosu do 15.000.000 eura. Sredstva su namijenjena za nabavku novih električnih trolejbusa i povezane aktivnosti, s ciljem poboljšanja razvoja infrastrukture, povećanja kapaciteta i efikasnosti usluga ekološki čistog javnog prijevoza u Sarajevu.

Rok otplate je 13 godina, s dvogodišnjim grace periodom. Sredstva će biti prenesena na Kanton Sarajevo, kao krajnjem korisniku i dužniku po ovom zaduženju. Federalno ministarstvo finansija će s Kantonom Sarajevo usaglasiti i sklopiti Podugovor o zajmu kojim će biti definirani uslovi vraćanja kredita.

Danas je data i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između BiH i FBiH i Podugovora o zajmu između FBiH i KS, a za njihovo potpisivanje ovlaštena federalna ministrica finansija.

Dva miliona KM više za Aerodrom Bihać

Federalna vlada je izmijenila Odluku o usvajanju  programa utroška sredstava za unaprjeđenje avio prometa u Federaciji BiH utvrđenog Proračunom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i  komunikacija. Na ovaj način su sredstva, s prvobitnih 3.535.000 KM, namijenjena JP Aerodom Bihać, uvećana na 5.535.000 KM.

Kao razlog za izmjenu Odluke je navedeno da je izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2019. godinu predviđeno da će sredstva na poziciji kapitalnih transfera javnim poduzećima – za unaprjeđenje avio prometa Federacije BiH, biti utrošena prema programu koji donosi Vlada FBiH, a na osnovu zahtjeva za dodatnim kapitalnim sredstvima.

O brzoj cesti Lašva-Nević Polje

Vlada FBiH je usvojila informaciju o provedbi projekta izgradnje brze ceste Lašva – Nević Polje i naložila JP Autoceste Federacije BiH da odmah podnesu zahtjeve za izdavanje okolišne dozvole i prethodnih suglasnosti za ovaj projekat, odnosno za dionicu za koju je Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK dalo pozitivno stručno mišljenje, u skladu s propisanom procedurom za izdavanje urbanističke suglasnosti, te da ih u najkraćem roku dostave Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

Autoceste FBiH i Ceste FBiH zadužene se da poduzmu sve ostale aktivnosti s ciljem stvaranja pretpostavki za pokretanje realizacije projekta brze ceste Lašva – Nević Polje, odmah po pribavljanju urbanističke suglasnosti i građevinske dozvole.

Ostale odluke i zaključci

Federalna vlada danas se upoznala sa izvještajem Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije Ensada Kormana, koji obavlja dužnost direktora za drugi kvartal 2019. godine. Članovi Neovisnog odbora podržali su njegov dosadašnji i dali mu punu podršku u budućem radu.

Vlada FBiH je prihvatila četiri amandmana koje je na Prijedlog zakona o turizmu FBiH podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Irfan Čengić. Nije prihvaćen amandman koji je ovaj poslanik podnio na Prijedlog zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost FBiH.

Usvojen je izvještaj o monitoringu ostvarenih strateških ciljeva i analizi trendova tokom implementacije Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u prošloj godini.

Prihvaćena je informacija o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period april – juni 2019. godine, koja če biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu, te objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Vlada je prihvatila informaciju o provedenim aktivnostima u postupku prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH.

Federalna vlada je prihvatila Obračun sredstava u zdravstvu u FBiH i dostavit će ga Parlamentu FBiH radi davanja saglasnosti.

Kadrovska rješenja

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici dala prethodnu saglasnost za imenovanje Mirele Pelidije za članicu Nadzornog odbora ArcelorMittala d.o.o. Zenica, uime Federacije BiH, na period od četiri godine.

U Drugostepenu stambenu komisiju za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH imenovani su Josip Nikolić (predsjednik), Azra Koso i Merzada Abazović (članice).

Donesena je odluka o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora u privrednom društvu Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.

Federalna vlada je danas dala ovlaštenja punomoćnicima za zastupanje na skupštinama privrednih društava. Za JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar opunomoćen je Jadranko Puljić, za Aluminij d.d. Mostar Marinko Bošnjak, a za JP Hrvatske pošte d.o.o. Kenan Osmanagić.

visoko.co.ba/federalna.ba

 

Komentari

komentara