Zbog učestalih napada na novinare / Senaid Begić (SDP) uputio Prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona FBiH

98

Danas sam na protokol Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u parlamentarnu proceduru uputio Prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Federacije BiH, a što je aktivnost koju sam najavio za septembar 2019.g. Rezultat je to inicijative koju je PD Parlamenta F BiH usvojio 10.04.2019.g. Očekujem od Vlade F BiH da se o izmjenama ovog zakona izjasni u roku od 30 dana!

U posljednje vrijeme svjedoci smo učestalih napada na novinare i ometanja istih u obavljanju njihovog posla. Ovakva ponašanja se manifestiraju u vidu različitih pritisaka, prijetnji, verbalnih i fizičkih napada. Zbog zahtjevnosti i odgovornosti novinarskog posla, koja se ogleda u snabdijevanju društva različitim informacijama, novinari su vrlo često izloženi prijetnjama i nasilju, zbog čega ih treba adekvatno zaštititi. Zabrinjavajući su podaci koje su prezentirali Udruženje „Bh. novinari“ i Friedrich-Ebert-Stiftung u Bosni i Hercegovini da je samo u 2019. godini registrovano 27 različitih oblika kršenja prava na slobodu izražavanja i napada na novinare što, prema njihovom istraživanju, predstavlja porast u odnosu na ranije godine. Zabrinutost za sigurnost novinara izrazio je i predstavnik za slobodu medija Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, Harlem Desir koji je pozvao vlasti da istraže mnoge prijetnje smrću upućene novinarima te da se pobrinu za njihovu sigurnost.

Na bazi Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, države članice imaju i negativne i pozitivne obaveze da zaštite novinare. Države članice imaju obavezu da novinarima aktivno omoguće punu pravnu i sudsku zaštitu u cilju kreiranja adekvatnog ambijenta za njihove novinarske aktivnosti. Kako bi se ispunili standardi iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovih sloboda potrebno je uspostaviti jak i specifičan pravni okvir za zaštitu novinara koji će se efektivno provoditi od strane pravosuđa. Međunarodne organizacije poput Ujedinjenih nacija i Vijeća Evrope u svojim aktima pozivaju države članice da zaštite novinare od svih vrsta napada. Rezolucija usvojena od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 18. decembra 2013. godine, a koja se tiče sigurnosti novinara i pitanja nekažnjivosti poziva države da osiguraju potrebnu pravnu zaštitu i promptnu i efektivnu istragu napada na novinare. Komitet UN-a za ljudska prava u Generalnom komentaru broj 34, član 19 iz 2011. godine pruža detaljne smjernice o obavezama država članica za zaštitu od napada koji su usmjereni na ušutkivanje onih koji prakticiraju pravo na izražavanje mišljenja, te nalaže državama da ti napadi trebaju biti istraženi i da počinioci trebaju biti procesuirani. Komitet ministara Vijeća Evrope, u Deklaraciji od 30. aprila 2014. godine, poziva države članice da ispune njihove pozitivne obaveze za zaštitu novinara i drugih medijskih aktera od bilo kakve vrste napada i da zaustave nekažnjivost.

Izvor: Facebook / Senaid Begić

Komentari

komentara