Želite posao u Općini Visoko i vjerujete da unaprijed nije nekome naštiman? Prijavite se, traže tri nova uposlenika

1766
Ilustracija
Ilustracija

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona” broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Visoko, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Visoko 5 / 556

MARKETING
 1. Stručni savjetnik za internu kontrolu u Odsjeku za finansije u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj – 1 (jedan) izvršilac
 2. Stručni saradnik za pravne poslove u Odsjeku za privredu u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj – 1 (jedan) izvršilac
 3. Sanitarni inspektor u Službi za opću upravu i inspekcijske poslove, Odsjeku za inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac
 1. Opis poslova: prati i primjenjuje važeće zakone i propise iz oblasti interne kontrole i revizije; vrši nadzor koordinirajući poslove revizije iz oblasti budžeta i finansija i prati izvršenje budžeta; prati realizaciju rashoda vršeći reviziju dokumentacije, njene tačnosti i kompletnosti prije nego što se nalog realizuje, a u skladu sa procedurom nabavke; vrši kontrolu proslijeđenog naloga za nabavku; obavlja kontrolu naloga za prijenos i opštih naloga za nabavku u smislu da li su otvoreni u skladu sa procedurama nabavke; vrši reviziju naloga za plaćanje i obezbjeđuje da budu potpisani od ovlaštene osobe; vrši kontrolu ispravnosti provođenja tenderskog i drugog postupka o nabavkama; pruža tumačenje i pomoć šefu Službe i Općinskoj načelnici po pojedinim pitanjima iz ove oblasti; vrši uvid i kontrolu prihoda u evidenciji glavne knjige; vrši kontrolu naplativosti od pružanja javnih usluga i sarađuje sa licima zaduženim za budžet i finansije vezano za neporezne prihode; vrši izradu izvještaja i informacija iz tog djelokruga i dostavlja ih pretpostavljenom; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu
 2. Opis poslova: prati propise iz djelokruga rada Odsjeka; vodi upravni postupak u oblasti privrede, trgovine, ugostiteljstva, zanatstva, saobraćaja i drugih oblasti privređivanja; rješava u upravnim stvarima, vodi internu evidenciju upravnih predmeta; izrađuje akte iz nadležnosti Službe; vrši izradu prijedloga odluka za javna preduzeća i prijedloge odluka iz nadležnosti Odsjeka; priprema i učestvuje u izradi planova i programa vezanih za razvoj privrede; odgovara za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu
 3. Opis poslova: vrši sanitarni nadzor u skladu sa Zakonom o sanitarnoj inspekciji i drugih propisa, a naročito nad: sprovođenjem i preduzimanjem mjera i akcija za sprečavanjem i suzbijanjem zaraznih bolesti; proizvodnjom i prometom životnih namirnica i predmeta opće upotrebe; proizvodnjom i prometom otrova; sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima u školama, zdravstvenim ustanovama dječije i socijalne zaštite; objektima za proizvodnju i promet životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, javnim lokalima, naseljima i drugim javnim mjestima i objektima, objektima i sredstvima javnog saobraćaja; vodama i objektima i uređajima za snabdjevanje vodom za piće; licima uposlenim na poslovima na kojima mogu svojim zdravstvenim stanjem da ugroze zdravlje drugih ljudi; sprovođenjem imunizacije zaraznih bolesti; sprovođenjem obaveznih preventivnih i protivepidemisjkih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; pregled projekta i lokacije za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju poslovnih objekata, vodovoda, tehnoloških voda i drugo; davanje sanitarno-preventivnih saglasnosti na projekte izgradnje i lokacije izgradnje; rekonstrukcije, adaptacije poslovnih objekata, vodovoda, kanalizacije i drugo; izvršavanjem zakona i drugih podzakonskih akata iz oblasti sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite ljudi za koje je nadležan organ uprave samostalno ili kao sunadležan sa drugom inspekcijom; prijavljivanje zaraznih bolesti i kliconoša; prati propise BiH, FBiH, Kantona i Općine iz nadležnosti sanitarne inspekcije i obavještava šefa odjeljenja o mjerama iz nadležnosti sanitarne inspekcije; zabranjuje obavljenje radnji kojima se povređuju propisi iz nadležnosti nadzora sanitarne inspekcije; podnosi prijave nadležnim organima; izrađuje analize, izvještaje, informacije iz oblasti nadzora sanitarne inspekcije i uspostavlja saradnju sa drugim organima iz ove oblasti; izrađuje mjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje o svom radu, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odjeka.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:

 • VSS/VII ili I (240 ECTS), II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja, visoko obrazovanje ekonomske struke
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 • poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 02:

 • VSS/VII ili I (najmanje 180 ECTS), II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja, visoko obrazovanje pravne struke
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 • poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 03:

 • VSS/VII ili I (240 ECTS), II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja, visoko obrazovanje prirodne ili zdravstvene struke
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 • poznavanje rada na računaru,

Prijavljivanje na konkurs:

 1. Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj , Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
 2. Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
 3. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 04.1992. godine), Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje
 1. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci i spremi nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
 2. kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija ), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
 • dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
 1. dokaz o poznavanju rada na računaru
 2. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj , Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Kučukovići br. 2, 72000 Zenica sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državih službenika u Općini Visoko” Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.